autosafe-svart

AUTOSAFE FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013


Fortkörningsförsäkringen gäller med följande begräsningingar och åtaganden:

 

1. Försäkringen gäller dig som innehar svenskt körkort och fyllt 18 år.

 

2. Fortkörningsförseelse på allmän väg inom Sverige där hastighetsbegränsningen är mellan 70 och 120 km/h och Din hastighetsöverträdelse inte överstiger 30 km/h mot aktuell hastighetsbegränsning.

 

3. Försäkringen är personlig för Dig som tecknat den. Den gäller inte annan familjemedlem eller annan person på företaget. Försäkringen kan inte överlåtas till annan försäkringstagare utan Autosafes skriftliga godkännande. Vi förbehåller oss rätten att neka överlåtelse.

 

4. Försäkringen gäller endast vid färd i fordon Du har behörighet för. Försäkringen omfattar alla fordon avsedda för färd på allmän väg; Personbil, Lastbil, MC osv. När Du insänder Din fortkörningsbot till oss skall kopia av aktuellt körkort bifogas tillsammans med samtliga de handlingar som Du erhållit i ärendet. Ej komplett ärende kan försena handläggningen med ytterligare kostnader som följd, dessa omfattas inte av försäkringen.

 

5. Försäkringen är giltig i en period om 12 månader (1 år) från dagen efter Din betalning är Autosafe tillhanda.

 

6. Försäkringen omfattar inte fortkörningsförseelse inträffad före datum då premie kommit oss tillhanda. Du får alltid en bekräftelse via mail om försäkringens aktiverande. Detta tar normalt 2-3 vardagar efter verkställd betalning.

 

7. Försäkringen gäller det ekonomiska ansvaret enligt det fasta bötesbeloppet Du tilldelas för fortkörningen, inte andra kostnader så som tex skadeersättning, dagsböter eller andra ekonomiska konsekvenser än själva boten för hastighetsöverträdelsen.

 

8. Försäkringen gäller inte om Du brutit mot andra trafikregler eller lagar i samband med Din fortkörning, tex om Du kör utan bilbälte, med indraget körkort eller i avsaknad av behörighet att framföra aktuellt fordon. Den gäller inte om Du kör under påverkan av alkohol eller annan drog/berusningsmedel. I dessa fall utbetalas INTE någon ersättning.

 

9. Vi förbehåller oss rätten att avbryta försäkringen utan återbetalning av premie om det kommer oss till kännedom att Du framfört fordon i berusat eller drogat tillstånd

 

10. Avgiften för Ditt medlemskap hos Autosafe regleras årligen och aktuell årsavgift skall vara betalt för att försäkringen skall gälla. Aktuell årsavgift fastställs och presenteras på hemsidan. Premiens storlek avgörs grunder kring antalet försäkringsutfästelser och utbetalda ersättningar.

 

11. Oavsett eventuella premieförändring under Din försäkringsperiod gäller alltid Din betalning som full premie perioden ut.

 

12. Autosafe sänder 30-60 dagar innan försäkringsperiodens upphörande ut faktura avseende kommande 12 månaders period. Uppsägning av försäkringen skall ske skriftligen via post/fax eller e-post med Ditt medlemsnummer angivet.

 

13. Sägs inte försäkringen upp under innevarande period eller i samband med erhållande av faktura för nästkommande försäkringsperiod förlängs perioden med ytterligare 12 månader och utsänd faktura förfaller till betalning. Vid utebliven betalning kan påminnelse och kravavgifter tillkomma.

 

14. Erhållen avgift återbetalas ej. Betalning för försäkring kan inte delas upp eller framflyttas.

 

15. Vid fortkörningsförseelse skall Din bot faxas eller postas till oss omedelbart när Du erhåller den. Efter granskad och godkänd bot utbetalar vi direkt till botens utställande myndighet (det plus- eller bankgiro boten anger) inom 5 vardagar.

 

16. Vi står inte för eventuella påminnelse- eller kravkostnader i samband med ärendet. Du erhåller alltid kvitto från oss om att Din bot efter vår granskning och godkännande betalts.

 

17. Vid maximalt 3 fortkörningstillfällen för aktuell 12 månaders period.

 

18. Autosafe äger rätt att omedelbart säga upp försäkringen om dessa villkor inte följs samt om felaktig eller vilseledande information inlämnas i samband med tecknande eller insändande av fortkörningsbot.

 

19. Ingen ersättning kan utbetalas förrän vi granskat och godkänt Din fortkörning. Genom godkännande av dessa villkor godkänner Du att vi kan kontakta berörda myndigheter eller försäkringsbolag för att kontrollera och försäkra oss om att den information Du redovisat för en fortkörningsförseelse är korrekt.

 

20. Vi vill poängtera att Sveriges trafikregler och lager finns till för att skydda och trafikanter och medmänniskor. Denna försäkring upphör att gälla om Du vid fler än 3 tillfällen gör Dig skyldig till fortkörning under samma avtalsperiod. Den upphör även att gälla om Du brutit mot andra trafikregler eller lagar i samband med Din fortkörning. Vid indraget körkort eller avsaknad av aktuell behörighet gäller inte försäkringen.

 

21. Det är Ditt ansvar som förare av fordonet att tillse att Dina medpassagerare följer de regler som gäller för färd, tex bilbälde eller hjälm. Notera att försäkringen inte gäller om Du fälls för andra regelbrott än fortkörningen.

 

22. Det juridiska och moraliska ansvaret och konsekvenser härav för Din förseelse omfattas inte av

försäkringen.

 

Vi vill med dessa begränsningar och villkor bidra till trafiksäkerheten.