Powered by Smartsupp
Autosafe topp mobi (2)

AUTOSAFE ALLMÄNNA VILLKOR | 2023


Tjänsten fortköringsskydd gäller med följande begräsningingar och åtaganden:
 

1. Tjänsten kan tecknas av dig som innehar svenskt körkort och fyllt 18 år.
 

2. Fortkörningsförseelse på allmän väg inom Sverige där hastighetsbegränsningen är mellan 70 och 120 km/h och Din hastighetsöverträdelse inte överstiger 30 km/h mot aktuell hastighetsbegränsning.
 

3. Tjänsten fortkörningsskydd är personlig för Dig som tecknat den. Den gäller inte annan familjemedlem eller annan person på företaget. Tjänsten kan inte överlåtas till annan utan Autosafes skriftliga godkännande. Vi förbehåller oss rätten att neka överlåtelse.
 

4. Fortkörningsskyddet gäller endast vid färd i fordon Du har behörighet för. Tjänsten omfattar alla fordon avsedda för färd på allmän väg; Personbil, Lastbil, MC osv. När Du insänder Din fortkörningsbot till oss skall kopia av aktuellt körkort bifogas tillsammans med samtliga de handlingar som Du erhållit i ärendet. Ej komplett ärende kan försena handläggningen med ytterligare kostnader som följd, dessa omfattas inte av ersättningen.
 

5. Tjänsten är giltig i en period om 12 månader (1 år) från dagen efter Din betalning är Autosafe tillhanda.
 

6. Fortkörningsskyddet omfattar inte fortkörningsförseelse inträffad före datum då premie kommit oss tillhanda. Du får alltid en bekräftelse via mail om tjänstens aktiverande. 
 

7. Fortkörningsskyddet gäller det ekonomiska ansvaret enligt det fasta bötesbeloppet Du tilldelas för fortkörningen, inte andra kostnader så som tex skadeersättning, dagsböter eller andra ekonomiska konsekvenser än själva boten för hastighetsöverträdelsen.


8. Fortkörningsskyddet gäller inte om Du brutit mot andra trafikregler eller lagar i samband med Din fortkörning, tex om Du kör utan bilbälte, med indraget körkort eller i avsaknad av behörighet att framföra aktuellt fordon. Den gäller inte om Du kör under påverkan av alkohol eller annan drog/berusningsmedel. I dessa fall utbetalas INTE någon ersättning.
 

9. Vi förbehåller oss rätten att avbryta tjänsten utan återbetalning av premie om det kommer oss till kännedom att Du framfört fordon i berusat eller drogat tillstånd


10. Avgiften för Ditt medlemskap hos Autosafe regleras årligen och aktuell årsavgift skall vara betalt för att fortkörningsskyddet skall gälla. Aktuell årsavgift fastställs och presenteras på hemsidan. Premiens storlek avgörs grunder kring aktuellt antal medlemmar och utbetalda ersättningar.


11. Oavsett eventuella premieförändring under Din tecknade period gäller alltid Din betalning som full premie perioden ut.


12. Autosafe sänder 7 dagar innan periodens upphörande ut avisering via epost avseende kommande tolv månaders period. Uppsägning av tjänsten skall ske skriftligen via e-post eller via hemsidans kontaktformulär med Ditt medlemsnummer angivet.
 

13. Sägs inte tjänsten upp under innevarande period eller i samband med erhållande av förnyelseavisering för nästkommande period förlängs perioden med ytterligare 12 månader och ditt betalkort debiteras på årsförfallodagen.
 

14. Vi följer distansavtalslagen som medger rätt till ånger inom 14 dagar efter tecknandet av tjänsten.


15. Vid fortkörningsförseelse skall Din bot tillsändas oss omedelbart när Du erhåller den. Efter granskad och godkänd bot utbetalar vi direkt till botens utställande myndighet (det plus- eller bankgiro boten anger) inom 5 vardagar.
 

16. Vi står inte för eventuella påminnelse- eller kravkostnader i samband med ärendet. Du erhåller alltid kvitto från oss om att Din bot efter vår granskning och godkännande betalts.


17. Vid maximalt 3 fortkörningstillfällen för aktuell 12 månaders period.
 

18. Autosafe äger rätt att omedelbart säga upp tjänsten om dessa villkor inte följs samt om felaktig eller vilseledande information inlämnas i samband med tecknande eller insändande av fortkörningsbot.


19. Ingen ersättning kan utbetalas förrän vi granskat och godkänt Din fortkörning. Genom godkännande av dessa villkor godkänner Du att vi kan kontakta berörda myndigheter eller försäkringsbolag för att kontrollera och försäkra oss om att den information Du redovisat för en fortkörningsförseelse är korrekt.


20. Vi vill poängtera att Sveriges trafikregler och lager finns till för att skydda och trafikanter och medmänniskor. Den tecknade tjänsten upphör att gälla om Du vid fler än 3 tillfällen gör Dig skyldig till fortkörning under samma avtalsperiod. Den upphör även att gälla om Du brutit mot andra trafikregler eller lagar i samband med Din fortkörning. Vid indraget körkort eller avsaknad av aktuell behörighet gäller inte tjänsten.


21. Det är Ditt ansvar som förare av fordonet att tillse att Dina medpassagerare följer de regler som gäller för färd, tex bilbälde eller hjälm. Notera att fortkörningsskyddet inte gäller om Du fälls för andra regelbrott än fortkörningen.
 

22. Det juridiska och moraliska ansvaret och konsekvenser härav för Din förseelse omfattas inte av

tjänsten. Vi vill med dessa begränsningar och villkor bidra till trafiksäkerheten.

23. I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.
 

  • Autosafe fortkörningsskydd är en tjänst som tecknas årsvis. Du väljer själv hur ofta du vill debiteras under året. Helår, halvår, kvartal eller månadsvis. Vi debiterar ditt registrerade betalkort.
  • 7 dagar innan årets utgång aviseras du om automatisk förlängning och kan då meddela oss uppsägning utan uppsägningstid.
  • Vi tillämpar distansavtalslagen som ger dig 14 dagars ångerrätt efter teckningsdatum. Erlagd premie återbetals endast härinom sålänge tjänsten inte nyttjats.